Skov, A. (2007). Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks Biblioteksskole. Lokaliseret den 31. maj 2017 på  http://arkiv.iva.ku.dk/tutorials/referencer/fastform.htm

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
- Monografi
- Del af monografi
- Konferencebidrag
- Tidsskriftartikel
- Avisartikel
- Interview

Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'

Denne vejledning begrænser sig til de mest almindelige dokumenttyper og de hyppigst forekomne elementer i den bibliografiske beskrivelse. Yderligere hjælp kan findes i værkerne i Bibliografien.

De informationer der medtages i den bibliografiske reference skal fremgå af selve dokumentet. Medtages der information, som ikke findes i dokumentet skal den angives i skarp parentes [ ].

APA-metoden kan fraviges; hvis man fx finder det nyttigt at anføre sidetal på monografier, gør man det selvfølgelig. På nogle punkter følger denne vejledning ikke APA slavisk: det virker ikke naturligt (for en dansker) at anføre serietitlen straks efter dokumentets titel. Det samme gælder en evt. notes placering.
Endvidere er titler på monografier og tidsskriftnavne ikke understregede; dette skyldes at mange dokumenter efterhånden udarbejdes som HTML-dokumenter, hvor understregning signalerer et klikbart link. Det kan imidlertid give nogle problemer med læsbarheden af referencerne, hvorfor kursivering er benyttet. Ej heller følges APAs regler om indrykning og double-spacing. Så variationer er tilladte, hvis de er meningsfulde og konsekvent gennemførte.

Elementer:

Forfatter. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag. (Serietitel; nr).
Note.

Eksempler:

Bruhns, S. (1996). Bibliografisk verifikation (2. rev.udg.). Klarup: Center for Bibliographical Studies.  

Ingwersen, P., & Wormell, I. (1993). Informationsformidling i teori og praksis (2. opl.). København: Munksgaard.

Grice, H. P., & Gregory, R. L. (Eds.). (1968). Early language development: An introduction. New York: McGraw-Hill.

Andersen, A. (Red.). (1983). Biblioteket som informationscentral: En introduktion til bibliotekernes referencearbejde (4. udg.). København: Gad. (Danmarks Biblioteksskoles Skrifter; 7).

Jensen, B. (1998). Folkebibliotekernes Internetguider: Formål, funktion og kvalitet. København: Danmarks Biblioteksskole.
Hovedopgave.

Roeder, K. et al. (1987). Public relations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kommentarer:

Forfatternavne skrives i inverteret form. Fornavne anføres ikke fuldt ud, men forkortes til initialer, selv om det fulde fornavn står på titelbladet. Hvis forfatteren optræder med flere fornavne eller mellemnavne på titelbladet, forkortes alle til initialer.

Har værket mellem tre og seks forfattere anføres alle; hvis der er over seks anføres første forfatter efterfulgt af et al. (ifølge APA - det er mere normal praksis at skrive første forfatter efterfulgt af et al., når dokumentet har over tre forfattere).

Hvis dokumentet ikke har en forfatterangivelse indføres det under titlen.

Ifølge APA anføres redaktører af monografier som forfattere når henvisningen går på hele værket. Forkortelsen for redaktør følger dokumentets sprog i en standardiseret form.

Titlen gengives som den står på titelbladet. Har undertitlen betydning for referencen medtages den. Det første ord i undertitlen efter kolon skrives med stort.

Udgave og oplag anføres i parentes, med mindre det drejer sig om 1. udg.; oplag medtages hvis det har betydning for genfindingen. Der benyttes altid arabertal.

Udgivelsesstedet anføres som det står i dokumentet; hvis der er flere, benyttes det første eller udgiverens hovedkontor. Er der forvekslingsmuligheder kan stat eller land tilføjes.

Udgiverens navn angives entydigt; ord som "forlag", "Publishers" og "Co" udelades.

Noter om publikationsforhold (fx doktordisputats, hovedopgave, 1. udgave, oversættelse, originaltitel) skrives på en ny linie.

Ved engelsksprogede titler skrives kun egennavne samt første ord i titel og undertitel med store bogstaver.

Sidens top

Elementer:

Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Monografiens forfatter eller redaktør, monografiens titel (evt. udgave, bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag.

Eksempler:

Bøgh Andersen, P. (1986). Semiotics and informatics: Computers and media. I: P. Ingwersen, L. Kajberg & A. Mark Pejtersen (Eds.), Information technology and information use: Towards a unified view of information and information technology (s. 34-47). London: Taylor Graham.

Kommentarer:

Det danske I giver problemer, hvis man skal følge APA slavisk.
Derfor indsættes et kolon efter I.

Sidens top

Elementer:

Bidragets forfatter. (år). Bidragets titel: Undertitel. I: Konferencepublikationens redaktør, konferencens navn, sted og dato (bidragets sidetal). Udgivelsessted: Forlag.

Eksempler:

Brock, D. (1987). New trends in distance learning. I: J. Brown (Ed.), Technology and education: Policy, implementation, evaluation. Proceedings of the National Conference on Technology and Education, New York, January 26-28 (s. 30-59). Lincoln: University of Nebraska Press.

Dea, W., & Belkin, N. J. (1975, April). Beyond the sentence: Clause relations and textual analysis. Paper presented at the Informatics 3 Conference held by the Aslib Co-ordinate Indexing Group, London.

Kommentarer:

Konferencens navn, sted og dato anføres som titel.
I det andet eksempel er der tale om et upubliceret bidrag.

Sidens top

Elementer:

Artiklens forfatter. (år). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år(nr.), sidetal.

Eksempler:

Bruhns, S., & Grauballe, H. (1998). Dubiøse dubletter i DanBib mm.. DF-revy, 21, 191-195.

Andresen, B. B. (1994). Computerkulturen. Dansk sociologi, 5(2), 20-40, 59.

Kommentarer:

APA skelner mellem indførelser på tidsskrifter, som er fortløbende nummerede, og tidsskrifter, som begynder hvert nummer med side 1. I sidstnævnte tilfælde skal det enkelte tidsskriftnummer anføres. Denne vejledning anbefaler, at både vol./årgang og tidsskriftnummer anføres, da det letter genfindingen.
Bemærk at kursiveringen omfatter både værtspublikation og vol./årgang.

Sidens top

Elementer:

Artiklens forfatter. (år, dato). Artiklens titel. Værtspublikation [Udgivelsessted], sidetal.

Eksempler:

Andersen, C. (1998, 15. november). Lystlæsernationen. Politiken, sek. Kulturliv, s. 1-2.

Kvaliteten er i højsædet. (1995, 7. april). Information, s. 5.

Saunders, G. (1997, 9. december). It's a go for Bill Gates. Gazette [Montreal], s. 7.

Kommentarer:

I det første eksempel er der improviseret en smule. APA tager ikke højde for danske dagblades utallige sektioner. Har den pågældende sektion et nummer anføres det. Da Politikens udgivelsessted må forudsættes bekendt i en dansk litteraturliste udelades det.
Det andet eksempel viser en reference uden forfatterangivelse.
I det tredje eksempel anføres udgivelsessted for at præcisere hvilke af de mange "Gazetter", der er tale om. Hvis udgivelsesstedet indgår i avisens navn, fx Washington Post, er det fuldt tilstrækkeligt.

Sidens top

Elementer:

Forfatter. (år). Titel. [Beskrivelse]. Værtspublikation, vol./år(nr.), sidetal.

Eksempler:

Seeberg, N., & Vesti, H. (1997). Den danske Poe. [Interview med forfatteren Dennis Jürgensen]. Danmarksposten, 78(5), s. 14-15.

Bruhn, H. (1998). [Interview med Jan Olsen, forfatter til digtsamlingen Splitsekundet]. Vindfang, 1(1), s. 1-2.

Mohr, T. (1996, 21. marts). Det virker efter hensigten. [Interview med faglig sekretær Benny Jensen]. Berlingske Tidende, sek. 1, s. 5.

Kommentarer:

Hvis den interviewedes navn ikke fremgår af titlen anføres det samt en kort beskrivelse i [ ]. I eksempel 2 har dokumentet ingen titel, så beskrivelsen af interviewet anføres i [ ].

Sidens top

Introduktion
Formål og krav
Valg af standard
Teksthenvisninger
Fastformsdokumenter
Elektroniske dokumenter
Litteraturlisten
Om 'Referér korrekt!'